MAINGOC YOGA

LỊCH HỌC

Tải lịch học (file PDF).

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT
05.30 YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
06.30 YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
07.30
08.30 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
09.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
10.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
11.30 YOGA
Cơ bản

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
12.30 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
13.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
14.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
15.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
16.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
17.00 YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
YOGA
Cơ bản

Cô Mai Ngọc Giàu

Thầy Huỳnh Hoàng Sơn
Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
18.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
19.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
20.00 Chưa có hoạt động Chưa có hoạt động
"Great teacher, great environment, great energy. Awesome specials for new yogis."
— Lee Buoy
Đầu Trang